Standard Hotel Meeting in Phuket

งานประชุมสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรม ปี 2560

กรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว และมาตรฐานการให้บริการในสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล     โดยมีนางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต สมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความสนใจ และเข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นจำนวนมาก     งานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานโรงแรมนี้ ได้จัดขึ้นที่ห้องรายา โรงแรมรอยัล…

ประเมินมาตรฐานสถานที่จัดประชุม

ปัจจัยสำคัญในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม

ปัจจุบันรัฐบาลกำลังตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจ ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของคุณภาพและการบริการควบคู่กันไปด้วย ซึ่งปัจจัยหลักที่ใช้ในการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุมในภูเก็ตมีดังต่อไปนี้   ด้านกายภาพ (Physical Component) หมายถึง สภาพทั่วไปของห้องประชุม และบริเวณพื้นที่โดยรอบที่เป็นองค์ประกอบในการจัดประชุม วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ระบบน้ำ ระบบไฟ ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านเทคโนโลยี (Technology Component) หมายถึง อุปกรณ์ และการจัดระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารและอินเตอร์เน็ต   ด้านบริการและการจัดการ (Service and Management Component) หมายถึง การจัดการด้านบริการ การเตรียมพร้อมบุคลากร และระบบการจัดการ ข้อมูลอ้างอิงจาก: คู่มือการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม)…

123