• Home
  • /
  • Category Archives: News
ombudsman 33th, meeting in phuket, Thavorn Palm Beach Resort

โครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่ 33

เมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมถาวร ปาล์มบีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้มีโอกาสจัดงานประชุมต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานราชการในสาขาต่างๆ ที่มาเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 33” ที่ห้องประชุมรอยัล ปาล์ม ฮอลล์ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน   โดยในวันแรกมีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจกาารแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายธาวิน อินทร์จำนงค์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจกาารแผ่นดิน และนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย     ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานและประชาชนได้รับรู้และเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมไปถึงระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนของรัฐและภาคประชาชน จากจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และพังงา หวังบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและประชาชน และนำเสนอวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน     ในวันที่สองเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจาก…